Woensdag 16 maart waren de Common Sense leden uitgenodigd door Edwin Karregat in een gezellig café/restaurant aan de haven in Volendam. Na een hapje en een drankje volgde een presentatie over solvabiliteitsproblemen bij verzekeraars/dossier Conservatrix door René Collé (ex-CEO Conservatrix).De verzekeraar heeft dan te weinig eigen vermogen in verhouding tot de uitstaande schulden.

René Collé  bracht heel duidelijk aan het voetlicht dat in tegenstelling tot banken waar vaak problemen ontstaan door liquiditeitsproblemen (de klassieke bankrun), problemen bij verzekeraars vaak voortkomen uit solvabiliteitsproblemen. Europese verzekeraars dienen te voldoen aan de regels voor solvabiliteit (Solvency Capital Requirement ‘SCR’ and Minimum Capital Requirement ‘MCR’) in de markt welbekend als Solvency 2. Gesimplificeerd weergegeven dient er additioneel kapitaal te zijn om schokken op te vangen om er voor te zorgen dat de activa de verdisconteerde waarde van de verplichtingen kunnen blijven dekken.

Solvency Capital Requirement

Indien een verzekeraar niet voldoet aan de SCR dan dient een verzekeraar een herstelplan in te dienen bij de DNB, voldoet een verzekeraar niet aan de MCR dan is een verzekeraar technisch failliet.

Een verzekeraar heeft een aantal opties om zijn SCR op te stuwen:

 • Prudenter beleggingsbeleid (echter met het gevolg een lager rendement)
 • Winst toevoegen aan de reserves (probleem is dat de verplichtingen van een verzekeraar een factor 10 of hoger zijn ten opzichte van de winst dus op korte termijn zal dit weinig opleveren)
 • Snijden in de kosten (levert weinig op, zie hierboven)
 • Kapitaalinbreng (de vraag is wie is bereid te investeren in een verzekeraar die mogelijkerwijs op omvallen staat)
 • Aanpassing verzekeringspolissen indien mogelijk door toepassing van de en bloc clausule (is dit ethisch verantwoord als slechts een beperkt aantal verzekerden ernstig benadeeld worden).

Wat is een bloc clausule

Een en bloc clausule houdt in dat de verzekeraar wijzigingen kan aanbrengen in bestaande polissen. Dat kan gaan om wijziging van de premie of van de voorwaarden. Dat mag dan niet om één specifieke verzekering van één klant gaan, de aanpassing moet voor een groep van verzekeringen (en bloc) gelden.

Conclusie

We kunnen stellen dat indien een verzekeraar in de situatie komt dat zijn SCR ontoereikend is, er weinig andere opties zijn dan een kapitaalinbreng of indien mogelijk het toepassen van een en bloc clausule.

Binnen Conservatrix waren een aantal issues:

 • Verzekeringsproducten afgegeven met te hoge garanties;
 • Een groot deel van de portefeuille was belegd in hypotheken die te hoog in de boeken stonden (waarderingsissue hypotheken);
 • Conservatrix was eigendom van de familie Henny en die was niet bereid tot een nieuwe kapitaalinbreng;
 • Relatie tussen de familie Henny en de DNB was ernstig verstoord;
 • Andere Nederlandse verzekeraars wilden geen ‘besmet’ bedrijf kopen;

De slechte solvabiliteitspositie heeft ertoe geleid dat de DNB in 2014 heeft besloten om een ‘stille curator’ aan te stellen. In 2017 is Conservatrix uiteindelijk verkocht aan Eli Global van de Amerikaanse belegger Greg Lindberg. Greg Lindberg is met de DNB overeengekomen dat er niet gekort wordt op de polishouders, dat hij 18 miljoen Euro stort en daarnaast werd een belangrijk deel van de verzekeringsverplichtingen herverzekerd bij CBL een dochteronderneming binnen het conglomeraat van Greg Lindberg. Als onderpand van deze herverzekeringsverplichting werd door CBL een bedrag op een aparte trustaccount bij een Amerikaanse bank in NY gestort. Deze constructie is ten tijde van de overdracht naar Eli Global goedgekeurd door de DNB ondanks dat er in deze constructie een groot tegenpartij risico ontstond.

In 2018 is de FBI een onderzoek begonnen naar Greg Lindberg, ook kwamen de verzekeringsactiviteiten van Lindberg in het vizier van de lokale Amerikaanse toezichthouder. Als gevolg van problemen bij de Amerikaanse verzekeringsactiviteiten kon Conservatrix niet langer vertrouwen op de herverzekeringsverplichting van CBL en daarnaast was het voor Conservatrix niet mogelijk om het gestorte bedrag op te vragen op het trustaccount.

Twee opties

Om het faillissement af te wenden gaf het bestuur:

 • Nieuwe kapitaalinjectie door middel van een verkoop van Conservatrix, helaas waren er geen gegadigden en waren de tijdslijnen te kort om binnen de gestelde termijnen van de DNB tot een verkoop over te gaan.
 • Toepassing en bloc clausule indien mogelijk, dit bleek een beperkt aantal polishouders te raken (17.000 van de 80.000 polishouders) met grote financiële gevolgen voor deze polishouders. Het bestuur vond het niet verantwoord om de lasten slechts op een beperkt aantal polishouders te laten drukken.

De DNB heeft op 8 december 2020 de verzekeringsvergunning van Conservatrix ingetrokken met als gevolg het faillissement van Conservatrix.

Concluderend kunnen wij de volgende leerpunten benoemen:

 • Een verzekeraar heeft langlopende verplichtingen, veranderingen in de toekomstige verwachtingen van deze verplichtingen en de verdisconteringsvoet kunnen een grote impact hebben op de solvabiliteitspositie.
 • Indien een verzekeraar eenmaal te maken heeft met een solvabiliteitsissue is het heel moeilijk om hier uit te komen.
 • Bestuurders opereren in een spanningsveld tussen de organisatie, DNB, aandeelhouder(s) en polishouders.